El curs planteja com a objectiu general l’ampliació de coneixements sobre el maneig pluridisciplinar de les malalties digestives que per la seva rellevància o gravetat tenen una important repercussió en la societat. Aquesta ampliació de coneixements ha d’arribar a nivells d’excel·lència i aportar la màxima actualització. Així , es tracta d’emfatitzar aquells avenços sobre els quals hi hagi evidència científica sòlida que permeti una recomanació inequívoca. A més a més, serà crucial insistir en el caràcter multidisciplinari de la seva aplicació, explicant els avantatges i inconvenients de cada abordatge diagnòstic i terapèutic de cada opció: endoscòpica, quirúrgica, radiològica...).D’una manera més específica, el curs es dedicarà a conèixer els fonaments i bases biològiques dels diferents tractaments disponibles de la patologia colorrectal. L’alumne serà capaçd’identificar i assimilar les diferents opcions diagnòstiques i terapèutiques en funció de les diferents situacions clíniques.