Programa formatiu atenció de la salut de les persones Trans
Coordinador Societat Catalana d

Programa formatiu atenció de la salut de les persones Trans

Direcció Acadèmica
Promotor: Dr. Ramon Escuriet
Directora: Dra. Rosa Almirall

Dades Acadèmiques

Objectius formatius:
Oferir el material teòric que permeti als professionals dels equips d’atenció primària l’adquisició dels coneixements mèdics especialitzats que els capacitin per realitzar eficaçment l’atenció de les persones trans i per promocionar la seva salut. mèdics especialitzats,
Resultats esperats

Competències específiques:
• Conèixer la situació actual a nivell del sistema català de salut: accessibilitat, llista d’espera, procediments i protocols d’actuació. Criteris i circuits de derivació de les persones trans.
• Conèixer el marc normatiu, igualtat i dignitat de les persones trans. Eines per evitar la violència institucional i transfòbia.
• Conèixer el model d´atenció biopsicosocial de la unitat Trànsit. • Conèixer la diversitat de les persones trans.
• Conèixer els processos emocionals i vivencials de les persones trans.
• Atenció a menors i el seu entorn familiar.
• Mecanismes per garantir l’acompanyament emocional i l’atenció no patologitzant.
• Conèixer l‘ús de preparats hormonals per aconseguir modificacions corporals.
• Conèixer les diferents indicacions de procediments quirúrgic.
• Conèixer les necessitats en atenció a la salut sexual i reproductiva de les persones trans.

Competències transversals:
• Aprendre a gestionar l’atenció a les persones trans, des de totes les perspectives, evitant prejudicis que, des d’una perspectiva social, puguin perjudicar a la persona.
• Aprendre a realitzar un correcte plantejament terapèutic i emocional.
• Basar les decisions clíniques en l’evidència científica disponible i no única o majoritàriament en l’experiència personal.
• Fomentar el treball en equip i interdisciplinari.
• Tenir present un enfocament ètic i respectuós en el desenvolupament de l'exercici professional.

Programa formatiu per referents en medicina de la reproducció
Coordinador Societat Catalana d

Programa formatiu per referents en medicina de la reproducció

Resultats esperats  

  

Competències específiques  

  • Conèixer la normativa i els criteris d’accés a les tècniques de RHA  
  • Estudi bàsic de les parelles estèrils des de l’Atenció Primària  
  • Estudi i tractament de les parelles:  

§  des dels centres territorials (IUI)  

§  des dels centres de referència (IUI-D i FIV)   

  • Programa de donació de gàmetes i embrions  
  • Programa de diagnòstic genètic pre-implantacional

·         Estudi i tractament de la pèrdua gestacional recurrent 

·         Preservació de la fertilitat 

·         Síndrome d’ovari poliquístic (SOP) 

·         Endometriosi i reproducció 

·         Atenció a persones trans 

·         Experiències (endometriosi, SOP, pacient oncològic, dones amb parella femenina)  

  

Competències transversals 

   

·         Tenir coneixement de la llista d’espera i la seva gestió

·         Conèixer les diferents tècniques de reproducció assistida disponibles per indicar la més adequada a cada cas

·         Saber els criteris d’exclusió i nombre màxim de cicles de cada una de les tècniques

·         Aprofundir en les indicacions del PGT

·         Basar les decisions clíniques en l’evidència científica disponible i no única o majoritàriament en l’experiència personal  

·         Fomentar el treball en equip i interdisciplinari  

Tenir present un enfocament ètic i respectuós en el desenvolupament de l'exercici professional

Programa Formatiu per Referents en l'Atenció a l'Endometriosi
Coordinador Societat Catalana d

Programa Formatiu per Referents en l'Atenció a l'Endometriosi

Objectius formatius

Oferir al ginecòleg que treballa a l’atenció primària (ASSIR) el material teòric que li permeti l’adquisició de coneixements que el capaciten per realitzar eficaçment l’atenció a la dona amb sospita d’endometriosi, per tal de diagnosticar i tractar l’endometriosi en un primer nivell assistencial, i per promocionar la salut reproductiva.

Oferir als referents en ecografia als ASSIR el material formatiu teòric i la formació pràctica suficient per realitzar correctament l’avaluació i el diagnòstic ecogràfics bàsics de la dona amb sospita clínica d’endometriosi.