L’objectiu general és que els alumnes siguin capaços de saber com fer una adequada anamnesi i exploració física davant de les principals patologies de l’àrea de cirurgia general i aparell digestiu. Al igual que tinguin la capacitat de demanar les proves complementàries adients, fent una bona interpretació de les mateixes, que finalment conduiran a la capacitat de poder fer una orientació diagnòstica i una proposta de tractament.